TERMES I CONDICIONS

1. INTRODUCCIÓ

El present document (conjuntament amb tots els documents que s'hi esmenten) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web (www.bdebarcelona.cat) i la compra de productes a la mateixa (des d'ara, les "Condicions"). Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat (conjuntament, les "Polítiques de Protecció de Dades") abans d'utilitzar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, pel que si no està vostè d'acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de Dades, no ha d'usar aquesta pàgina web.

Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment de celebració de cada Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) o en defecte d'aquest, en el moment d'ús de la pàgina web seran les que li siguin aplicables.

Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

El Contracte (tal com es defineix més endavant) podrà formalitzar, a la seva elecció, en qualsevol dels idiomes en què les Condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

2. ELS NOSTRES DADES

La venda d'articles a través d'aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació Recordar Barcelona, s.l. con domicilio en Avinguda Gaudí, 28 tda.1, 08025 Barcelona (Barcelona).

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d'acord amb el que estableixen les Polítiques de Protecció de Dades. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

En fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

-Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids.

-No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-i informar les autoritats pertinents. 3.Facilitar la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal (veure la nostra Política de Privacitat).

Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podem cursar la seva comanda.

En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles que s'ofereixen a través d'aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a territori espanyol.

6. COM FORMALITZA EL CONTRACTE

La informació continguda en aquestes Condicions i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueixen una oferta de venda, sinó una invitació per contractar. No hi ha cap contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptat per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i ja s'hagués realitzat algun càrrec en el seu compte, l'import del mateix li serà reintegrat en la seva totalitat.

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a "Autoritzar pagament". Després d'això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la "Confirmació de Comanda"). Tingueu en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptat, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació, de la qual serà informat a través d'un correu electrònic en què li confirmarem que el producte està sent enviat (la "Confirmació d'Enviament"). El contracte per a la compra d'un producte entre vostè i nosaltres (el "Contracte") queda formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació d'Enviament.

Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació d'Enviament. No estem obligats a subministrar cap altre producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li confirmem l'enviament del mateix en una Confirmació d'Enviament.

7. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats pel que fa al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

8. LLIURAMENT

Sense perjudici del que estableix la clàusula 7 anterior respecte de la disponibilitat dels productes i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar la comanda consistent en els productes relacionats en cada Confirmació d'Enviament abans de la data de lliurament que figura a la Confirmació d'Enviament en qüestió o bé, si no es va especificar cap data de lliurament, en el termini estimat indicat en seleccionar el mètode d'enviament i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar de la data de la Confirmació de Comanda.

No obstant això, podrien produir retards per raons com ara la personalització dels productes, el coneixement de circumstàncies imprevistes o la zona de lliurament.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l'informarem d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Recordeu, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el "lliurament" o que la comanda ha estat "lliurat" en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

9. INCAPACITAT D'ENTREGA

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Si no podem trobar un lloc segur, la seva comanda serà retornat al nostre magatzem. Així mateix, li deixarem una nota explicant on es troba la seva comanda i com fer perquè li sigui enviat de nou. Si no va a ser al lloc de lliurament a l'hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre dia.

En cas que transcorreguts 30 dies des que la seva comanda està disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurat per causa no imputable a nosaltres, entendrem que vol desistir del Contracte i el considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del Contracte, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el Contracte.

Si us plau, tingui en compte que el transport derivat de la resolució del Contracte pot tenir un cost addicional, pel que estem autoritzats a repercutir els costos corresponents.

10. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquireix la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 9 anterior), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

11. PREU I PAGAMENT

El preu dels productes serà el que s'estipula en cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d'error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d'algun dels productes que vostè ha encarregat, l'informarem el més aviat possible i li donarem l'opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considera cancel·lat i se li reemborsarà íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estem obligats a subministrar cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hagis enviat la Confirmació d'Enviament) si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però inclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut segons s'exposa a la nostra Guia de Compra - Enviament.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afecten les comandes que fa als que ja li hàgim enviat una Confirmació de Comanda.

Una vegada que hagi seleccionat tots els articles que vol comprar, aquests s'havia afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. per això, haurà de seguir els passos del procés de compra, omplint o comprovant la informació que en cada pas se li demana. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. Disposa d'una descripció detallada del procés de compra a la Guia de Compra. A més, si és vostè un usuari registrat, disposa d'un detall de totes les comandes realitzades a l'apartat El meu compte.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament les targetes Visa, Mastercard i PayPal.

Per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es codifiquen les dades de la targeta de crèdit. Una vegada que rebem la seva comanda, farem una pre-autorització a la targeta per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que la seva comanda surti dels nostres magatzems. Si el seu mitjà de pagament és Paypal, el càrrec es farà en el moment que li confirmem la comanda.

En fer clic a "Autoritzar Pagament" vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'entitat no autoritza el pagament, no ens fem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

12. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d'IVA per aplicació del que disposa l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents d'acord amb la normativa vigent en cada un d'aquests territoris.

13. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

13.1 Dret legal a desistir de la compra

Dret de desistiment

Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del present Contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expira als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, adquireix la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, adquireix la possessió material de l'últim d'aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar-nos a Recordar Barcelona, s.l., a l'adreça “B de Barcelona, Avinguda Gaudí 28, 08025, Barcelona, Spain, escrivint-al correu electrònic hola@bdebarcelona.cat o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del Contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic).

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del present Contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant l'anterior, podem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè lliurar directament o enviar els productes als “B de Barcelona, Avinguda Gaudí, 28 tda 1, 08025, Barcelona, Spain, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del Contracte. Es considera complert el termini s'efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

Llevat que realitzi la devolució dels béns a la botiga B de Barcelona, haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

13.2 Dret contractual de desistiment

A més del dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris i esmentat en la clàusula 13.1 anterior, li concedim un termini de 30 dies comptat des de la data de lliurament dels productes per realitzar devolucions dels productes (llevat dels esmentats a la clàusula 13.3 següent, respecte dels quals s'exclou el dret de desistiment).

En cas que torni els productes dins el termini contractual del dret de desistiment, però una vegada transcorregut el termini legal, se li reemborsarà únicament el preu pagat per tals productes. Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte quan no realitzi la devolució en una de les botigues B de Barcelona.

Vostè podrà exercitar el seu dret de desistiment d'acord amb el que estableix la clàusula 13.1 anterior, si bé si ens comunica la seva intenció de desistir del Contracte transcorregut el termini legal de desistiment, haurà en tot cas lliurar els béns en el termini de 30 dies comptat des de la data de lliurament dels productes.

13.3 Disposicions comunes

No tindrà vostè dret a desistir del Contracte tinguin per objecte el subministrament d'algun dels productes següents:

El seu dret a desistir del Contracte serà d'aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estan en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa hauria de ser curós amb el / s producte / s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, retorna l'article fent servir o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s'escau l'acompanyen. En tot cas, haurà de lliurar juntament amb el producte a retornar el tiquet que haurà rebut en el moment del lliurament del producte degudament emplenat.

Hi trobareu un resum sobre l'exercici d'aquest dret de desistiment quan rebi la comanda.

Podrà realitzar les devolucions en qualsevol botiga B de Barcelona d'Espanya o a través d'un missatger que enviarem al seu domicili.

Devolucions en botiga B de Barcelona.
Podrà retornar-nos els productes en qualsevol de les nostres botigues B de Barcelona a Espanya que disposin de la mateixa secció de la mercaderia que desitja retornar. En aquest cas, cal anar a qualsevol d'aquestes botigues i lliurar juntament amb l'article el document per a la devolució (en endavant "tiquet") que haurà rebut en el moment del lliurament del producte degudament emplenat.

Aquesta opció no suposarà un cost addicional per a vostè.

En cas que no desitgi tornar els productes a través de l'opció gratuïta, vostè serà responsable dels costos de devolució. Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

Després d'examinar l'article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament de les despeses de transport únicament es realitza quan el dret de desistiment s'exerciti dins del termini legal i es retornin tots els articles que componen la comanda en qüestió. El reemborsament s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins el termini de 14 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. El reemborsament s'efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per pagar la compra.

Vostè assumeix el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s'ha indicat anteriorment.

Si tens algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

13.4 Devolucions a Canàries, Ceuta, Melilla o fora d'Espanya

Si voleu canviar o retornar un producte que hagués estat lliurat a Canàries, Ceuta o Melilla, haurà de realitzar la devolució al seu propi cost.

13.5 Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula el Contracte, s'haurà de posar en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del dany que pateix.

El producte el podrà retornar en qualsevol de les nostres botigues B de Barcelona a Espanya o enviant-lo a l'adreça indicada en el tiquet que rebrà amb el producte en el moment del seu lliurament.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per correu electrònic dins d'un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l'article s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que és procedent el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar l'article i els costos en què vostè hagi incorregut per tornar-nos a nosaltres. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.

Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

14. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat que es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest producte.

No obstant l'anterior, la nostra responsabilitat no està exclosa ni limitada en els següents casos:

En cas de mort o danys personals ocasionats per la nostra negligència;

En cas de frau o falsedat fraudulenta; o en qualsevol assumpte en el qual fos il·legal o il·lícit que excloguéssim, limitarem ho vam intentar excloure o limitar la nostra responsabilitat.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior i en la mesura en què legalment es permeti, i llevat que en les presents Condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

-pèrdues d'ingressos o vendes;

-pèrdua de negoci;

-lucre cessant o pèrdua de contractes;

-pèrdua d'estalvis previstos;

-pèrdua de dades; i

-pèrdua de temps de gestió o d'horari d'oficina

A causa de la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web llevat que s'estableixi expressament el contrari en la mateixa.

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web es subministren "com a cos cert" i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos llevat de les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar articles que siguin conformes amb el Contracte, responent davant vostre de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixen les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que siguin fundadament esperables.

Amb l'abast que permet la llei, excloem totes les garanties, llevat d'aquelles que no poden ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris.

Els productes que venem, especialment els productes d'artesania, sovint poden presentar les característiques dels materials naturals que s'utilitzen en la seva fabricació. aquestes característiques, tals com variació en les vetes, en la textura, en els nusos i en el color, no tindran la consideració de defectes o tares. Al contrari, s'hauria de comptar amb la seva presència i apreciar-les. Únicament seleccionem els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com a part de l'aparença individual del producte.

El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

15. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Vostè reconeix i conscient que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als que ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en que l'hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de Contacte.

16. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

No ha de realitzar un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, Bombes Lògiques o any Un altre programa o el material tecnològicament perjudicial o nociu. No tracta de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït.

L'incompliment d'aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d'estar autoritzat a fer servir aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

17. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web conté enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

18. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

19. NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D'acord amb el que disposa la clàusula 18 anterior i llevat que s'estipuli el contrari, anterior i llevat que s'estipuli el contrari.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

20. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El Contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents.

Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·len, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

21. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions que assumim a l'empara d'un Contracte, la causa es deu al fet esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclou qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que està fora del nostre control raonable i entre d'altres, els següents:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S'entén que les nostres obligacions derivades de contractes queden suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

22. RENÚNCIA

La manca de requeriment per la nostra part del compliment estricte de la seva banda d'alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d'un contracte o de les presents Condicions o la manca d'exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d'aquest Contracte o de les Condicions , no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni li exonera a vostè de complir amb aquestes obligacions.

Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions.

Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte té efecte, tret que s'estableix expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que disposa l'apartat de Notificacions anterior.

23. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent , els restants termes i condicions romanen en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

24. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'aquest Contracte, llevat allò que figura expressament esmentats en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d'acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (llevat que s'hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció de què disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.

25. EL NOSTRE dret de canviar AQUESTES CONDICIONS

Tenim dret de revisar i modificar els presents Condicions en qualsevol moment.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en que utilitzi la present pàgina web o efectuï cada comanda, llevat que per llei o decisió d'organismes governamentals hem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de privadesa, en aquest cas, els possibles canvis afecten també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

26. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

27. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Uso de cookies

B de Barcelona utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR